VŠEOBECNÉ PODMIENKY VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA
 1. Naše výrobky sa predávajú na základe ponuky, ich ceny sa menia v súlade s indexom realizačnej ceny v mesiaci dodania. 
 2. NACENENIE  kupujúci nenesie náklady na ocenenie, s výnimkou mimoriadnych situácií. Cena je platná 30 dní.
 3. ZAMESTNANCI A ZÁSTUPCOVIA objednávky a zmluvy uzatvorené našimi zamestnancami a zástupcami sú záväzné až po ich prijatí do sídla.
 4. TERMÍNY   Akékoľvek omeškanie nesmie viesť k požadovaniu náhrady škody alebo pokuty, pokiaľ sa nerozhodne písomne. Dodacia lehota môže byť legálne predĺžená v prípade zásahu vyššej moci alebo vonkajšej sily, ako je všeobecný alebo čiastočný štrajk, blokovanie, epidémia, zastavenie prepravy, výpadok napájania, požiar, povodeň - všeobecne v prípade okolností, ktoré vedú k čiastočné alebo úplné zastavenie našich závodov alebo závodov našich dodávateľov.
 5. DOPRAVA  Preprava sa uskutočňuje na náklady príjemcu.
  Bez ohľadu na druh prepravy musí príjemca, ktorý je jediným subjektom oprávneným vzniesť námietky v prípade zlyhania alebo straty, svoje pripomienky k nákladnému listu a potvrdiť ich doporučenou poštou do troch dní odo dňa prijatia alebo zaslať dopravcovi, ak tovar bol odoslaný z továrne alebo od nás, ak náklady na dopravu boli zahrnuté v cene tovaru.
 6. PLATNOSŤ Pretože produkty, ktoré ponúkame, sa vyrábajú výlučne na objednávku, platba za ne sa vykonáva za týchto podmienok: 50% v čase zadania objednávky, po zákonnej lehote na zaplatenie, 50% v čase doručenia  v hotovosti v čase objednania doručenia typu správy. Všetky faktúry sa platia v našej kancelárii. V prípade platby v splátkach vedie nezaplatenie ktorejkoľvek zo splátok k zaplateniu zvyšnej sumy súvisiacej s danou objednávkou. Okrem toho akékoľvek platby, ktoré sa neuskutočnili v stanovenej lehote, budú mať za následok výzvu na zaplatenie úroku bez toho, aby ste museli takýto list vydať. Úroková sadzba je o 2% vyššia ako úroveň stanovená Francúzskou národnou bankou. v súlade s ustanoveniami vyššie uvedených článkov týchto všeobecných podmienok predaja, s ktorými sa kupujúci v súlade so svojím vyhlásením oboznámil, sa prevod vlastníctva tovaru uvedeného nižšie pozastaví až do zaplatenia celej dohodnutej sumy.
  Na svoje náklady a riziko bude mať na starosti zabezpečenie a nákup zakúpených predmetov od okamihu dodania.
  Okrem toho bude kupujúci musieť zabezpečiť riadne udržiavanie identifikačných kódov, ktorými predávajúci označil výrobky.
  v súlade s ustanoveniami predajných dokladov: od kupujúceho sa bude požadovať, aby bol v súlade s platnými právnymi predpismi vznesený nesúhlas s akýmikoľvek nárokmi tretích strán na veci predané v konfiškácii alebo rovnocennom konaní.  V takom prípade je povinný - hneď ako sa o tom dozvie - informovať predajcu, aby si mohol zaistiť svoje zaujmy v prípade neplatenia. Akákoľvek zo súm uvedených v kúpnej zmluve, ako aj v prípade, že kupujúci nesplní akúkoľvek povinnosť, ktorá mu bola uložená, bude kúpna zmluva ukončená v súlade so zákonom, ak sa tak predávajúci rozhodne. zmluva bude automaticky ukončená bez potreby splnenia zákonných požiadaviek, a to po 8 dňoch od doporučeného listu so žiadosťou o odstránenie uvedených porušení, ak zlyhá.vyzdvihnutie tovaru predávajúcim ukladá kupujúcemu povinnosť nahradiť škodu spojenú so stratou hodnoty a bez ohľadu na dôvod nedostupnosť tovaru.
 7. ZÁRUKA Splnenie záruky: táto záruka je platná až po zaplatení celej sumy - za poskytnutie výrobkov, montáž a príslušenstvo.
  na naše výrobky sa poskytuje záruka na všetky štrukturálne chyby po dobu 12 mesiacov, počínajúc dňom, keď boli dané k dispozícii [kupujúcemu], s výnimkou [porúch vyplývajúcich z nedostatkov, zlej údržby alebo nesprávneho použitia]  zariadenia používateľom. Táto záruka je obmedzená na čistú a jednoduchú výmenu chybných dielcov v našich továrňach bez toho, aby bolo potrebné zaplatiť v akejkoľvek forme kompenzácie za prácu, demontáž, opätovnú montáž, znehybnenie, náklady na dopravu atď. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnymi údajmi. Drevo je živý materiál môže „pracovať“pri zabudovaní do kovových rámov sa môžu objaviť medzery. V tomto prípade, s výnimkou mechanického poškodenia, sa spoločnosť Nancy cheval SARL zaväzuje na základe jednoduchej žiadosti (s priloženými obrázkami) poskytnúť podložky na vyplnenie týchto vôlí.  V prípade, že sme vykonali montáž, spoločnosť nancy cheval SARL (v primeranom čase) sa zaväzuje, že sa na mieste objaví a tieto povolenia odstráni. Táto služba je k dispozícii do 12 mesiacov od zakúpenia. V prípade nehody, ktorej obeťou by bol kôň, a dôvod by bol na strane predávajúceho, po jej preukázaní, náklady na opravu sú obmedzené na maximálne 5 000 EUR.Predajca odporúča kúpiť poistenie - pre každého koňa - s hodnotou väčšou, ako je hodnota uvedená v týchto všeobecných podmienkach predaja.
 8. VYLÚČENIE ZO ZÁRUKY
  Za výber, účel a použitie objednaných produktov zodpovedá zákazník, ktorý prijíma riziká spojené s takouto činnosťou. pozornosť klienta je zameraná na klasifikáciu produktovej rady v závislosti od typu koňa (klub: výška 2,25 m alebo stabilná: výška 2,43 m), poskytované služby sú predmetom tohto technického návrhu a ich obmedzenia sa týkajú priemyselnej povahy celku.
  Úlohou deliacich stien, ktoré ponúkame, nie je zaistiť tesnosť porovnateľnú so stenou alebo inou konštrukciou, ktorej účelom je zaručiť tesnosť. Štandardná séria, ktorú ponúkame, spĺňa požiadavky väčšiny zvierat čeľade koňovité, zároveň jasne uvádzame, že správanie koní je nepredvídateľné, napríklad v prípade pokusu skočiť cez stenu.
  Pripomína sa, že kone by sa v zásade mali neustále monitorovať.
  Podpisom tohto dokumentu zákazník potvrdzuje, že bol informovaný o povahe objednaného produktu a vzdáva sa práva na akékoľvek nároky s tým spojené. V čase nákupu sa zákazník zaväzuje poskytnúť potrebné informácie týkajúce sa prevádzky produktov (povaha koňa /box pre žrebca) tak, aby sa predložená cenová ponuka vzťahovala na správne zladený produkt.   Akékoľvek nesprávne použitie, modifikácia alebo výmena dielov zákazníkom preberá všetku zodpovednosť.
 9. MOMTÁŽNE PODMIENKY
  Kupujúci zabezpečuje zber, kontrolu obalov, údržbu a skladovanie dodaných vecí. je tiež zodpovedný a znáša náklady na organizovanie vhodného vybavenia: žeriavy atď. a lešenia, ako aj za vykonávanie všetkých murovacích, zámočníckych, maliarskych a iných prác Ak bol plán montáže pripravený predajcom na žiadosť kupujúceho alebo priamo kupujúcim, informácie o akejkoľvek zmene vykonanej na žiadosť kupujúceho bude musieť byť predávajúcemu oznámené najmenej 45 dní pred plánovaným termínom dodania.
  Ak dôjde k zmene po uplynutí 45 dní, za následky a účinky bude zodpovedný iba kupujúci. nemôžeme byť účtovaní za žiadnu stratu času alebo zlé operácie v dôsledku príčin, ktoré sú mimo našu kontrolu. V takom prípade si pozrite rýchlosť inštalácie spoločnosti. Dodatočné príslušenstvo, náklady na montáž súvisiace so zvláštnymi okolnosťami, ako napríklad zmena dier alebo nedodržanie pôvodných plánov, budú predmetom dodatočnej faktúry.
  Ak stav staveniska zabráni inštalátorom v pohybe, všetky pracovné vybavenie a dokončovacie práce znáša zákazník pred odchodom: všetky ďalšie objednávky budú predmetom dodatočnej faktúry. Platba za montáž je nezávislá od platby za objednané vybavenie a za žiadnych okolností ju nesmie oneskoriť. 30% montážnych nákladov bude uhradených pri objednávke. Všeobecné a konečné prevzatie montážnych prác vykonáva kupujúci alebo jeho zástupca pred odchodom montéra a za jeho prítomnosti.  Potvrdenie o prijatí je certifikát, ktorý sa dáva inštalatérovi. Po prijatí nebude prijatý žiadny nárok kupujúceho.
 10. POTVRDENIE  V prípade nezrovnalostí sa spory vyriešia pred príslušnými súdmi
 11. VŠEOBECNÉ Podmienky údržby
  Dodané prvky musia kupujúci dobre udržiavať, aby sa mohli udržiavať v dobrom stave, ktorý im umožní riadne vykonávať ich funkcie (ploty, bariéry, potrubia, uzamykacie systémy, koľajnice, povrchy atď.).
  Malo by sa pamätať na to, že všeobecná starostlivosť o stajne (výška hnoja) ovplyvňuje správnu činnosť tam namontovaných zariadení. Tieto všeobecné podmienky predaja sú záväzné a odstraňujú všetky nekompatibilné ustanovenia kupujúceho.  Zrušenie objednávky po 7 dňoch vedie k nutnosti zaplatiť 20% hodnoty zrušenej objednávky.
 12. VLASTNÍCTVO Všetky predaje podliehajú vlastníctvu.Prevod vlastníctva výrobkov, ktoré kúpil, na kupujúceho sa preto pozastavuje, až kým nebude prijatá úplná platba. Prijatie našej ponuky sa rovná akceptovaniu našich všeobecných podmienok predaja, pokiaľ nie je dohodnuté inak.